pozadi menu
česky po polsku


Partneři:
HORMEN CE a.s. Kvalitní terasa s.r.o. SCREEN SERVIS, spol. s r.o. Zdeněk Pilát

3 kroky tvorby zahradního architekta

1. Analýza prostředí - analýzu současného prostředí (lokalita, bezprostředně navazující lokalita - sousedé, přírodní podmínky, rozloha, současný sortiment rostlin – inventarizace, provozní vztahy, inženýrské sítě aj.) Velmi důležitou roli zde hrají přání zákazníka.

2. Studie – vytvoření konceptu díla, často ve více variantách. Je nezbytným podkladem pro projekt. Výsledkem je poté grafické rozvržení základních funkcí zahrady – obytná, rekreační, užitková – na které navazuje estetické a funkční uspořádání ploch zeleně, ploch zpevněných, vodních ploch, příp. drobných architektonických prvků (pergoly, altány, herní prvky aj.). Plochy zeleně ještě rozlišíme na - záhony trvalek, skupiny stromů a keřů, solitérní stromy a keře.

Jejím základním a hlavním výstupem je grafický podklad - půdorys, opatřený měřítkem a legendou, (příp. jednoduchá vizualizace ve 3D) - 1 x barevný tisk + CD s uloženými dokumenty.

3. Krok - Projekt/Prováděcí projekt – konstrukční dokumentace zahrnuje:

  • přípravné práce + studii (krok 1. + krok 2.)
  • osazovací plán
  • průvodní zprávu
  • grafické výstupy
  • konstrukční výkresy zahr. arch. doplňků
  • plán organizace výstavby
  • návrh rozvojové a udržovací péče zahrady vč. Finančních nákladů

Osazovací plán – je základním grafickým kamenem projektu, jde o celkový seznam druhů rostlin, jejich kombinaci a vyčíslení počtu v závislosti na jejich velikosti a rozloze pěstební plochy.

Výstupem je grafický podklad -půdorys, opatřený měřítkem a legendou

Průvodní zpráva – slovní shrnutí/popis počátečního stavu objektu/zahrady, konceptu řešení (idea), vlastního návrhu řešení (výměra navržených ploch, vč. výběru materiálů aj.)

Výstupem je textový dokument

Grafické výstupy - perspektiva, řez aj. - odvíjí se od složitosti řešení

Výstupem je grafický podklad (obrázek)

Konstrukční výkresy – zahr. arch. doplňků (závlahy, zahr. jezírko, aj.) – nemusí být součástí dokumentace - odvíjí se od složitosti řešení, přání klienta a realizační firmy

Výstupem je grafický podklad (půdorys, řezy,aj.) opatřený měřítkem, kótami a legendou – 1 x barevný tisk + 1 x černobílý tisk + CD s uloženými dokumenty.

Plán organizace výstavby – je postup jednotlivých kroků realizace zahrady, tak aby jednotlivé operace respektovaly agrotechnické termíny

Návrh rozvojové a udržovací péče zahrady – informace o nutných a nezbytných pracích, které jsou nezbytné pro zajištění růstu a rozvoje zahrady, včetně vyjádření Kč.

Použivané grafické programy: SADOVNICKÉ PROJEKCE, GOOGLE SKECHUP, ARTLANTIS, BRIDSCAT